Feniziar alfabeto

Alfabeto feniziar» orritik birbideratua)

Feniziar alfabeto abjad motako antzinako kontsonantezko eta piktogramarik gabeko alfabeto izan zen.[1]. Feniziarrek asmatu zuten bere hizkuntza idazteko eta abjad motakoa denez, kontsonanteak bakarrik ditu, zenbait bokalek matres lectionis erabiliz.

Feniziar merkatariek bere idazkera sistema Mediterraneo tik zabaldu eta beste kulturek erabilia izan zen. Horrela, aramear alfabetotik egungo arabiar eta hebrear alfabetoetara eta greziar alfabetotik latino, ziriliko eta koptoar alfabetotara hedatu zen.

AlfabetoaAldatu

Hizkia Izena Esanahia Fo. Baliokidea
He. Si. Ar. Gr. La. Zi. Ar.
  alf Idi ʾ ʔ א ܐ Αα Aa Аа Աա
  bet Etxe b b ב ܒ Ββ Bb Бб, Вв Բբ
  gaml Gamelu g ɡ ג ܓ Γγ Cc, Gg Гг, Ґґ Գգ
  delt Ate d d ד ܕ د Δδ Dd Дд Դդ
  he Lehio h h ה ܗ ھ Εε Ee Ее, Єє, Ээ Եե, Էէ
  wau Gako w w ו ܘ (Ϝ), Υυ Ff, Uu, Vv, Yy, Ww (Ѵѵ), Уу, Ўў Վվ, Ււ
  zai Arma z z ז ܙ , ذ Ζζ Zz Жж, Зз Զզ
  het Harresi ħ ח ܚ ح, خ Ηη Hh Ии, Йй Հհ
  tet Gurpil ט ܛ ط Θθ (Ѳѳ) Թթ
  yod Esku y j י ܝ ي Ιι Ii, Jj Іі, Її, Јј Յյ, Իի
  kaf Esku-ahur k k כך ܟ Κκ Kk Кк Կկ
  lamd Akuilu l l ל ܠ Λλ Ll Лл Լլ
  mem Ur m m מם ܡ Μμ Mm Мм Մմ
  nun Suge n n נן ܢ Νν Nn Нн Նն
  semk Arrain s s ס ܣ, ܤ س Ξξ, agian Χχ agian Xx (Ѯѯ), poss. Хх Խխ
  ain Begi ʿ ʕ ע ܥ ع, غ Οο, Ωω Oo Оо Ոո, Օօ
  pe Aho p p פף ܦ ف Ππ Pp Пп Պպ, Փփ
  sade Ehiza צץ ܨ ص, ض, ظ (Ϻ) Цц, Чч, Џџ Չչ, Ճճ, Ցց, Ծծ, Ձձ, Ջջ
  qof Orratz q q ק ܩ (Ϙ), agian Φφ, Ψψ Qq (Ҁҁ) Քք
  rosh Buru r r ר ܪ Ρρ Rr Рр Րր, Ռռ
  shin Hortz š ʃ ש ܫ ش, س Σσς Ss Сс, Шш, Щщ Սս, Շշ
  tau Marka t t ת ܬ ت, ث Ττ Tt Тт Տտ

ErreferentziakAldatu

  1. Fischer, Steven Roger. (2004). A history of writing. Reaktion Books, 90 or..

Kanpo estekakAldatu